Ålförordningen o Art o habitatdirektivet

 

Ålförordningen

Rådets förordning (EG) nr 1100/2007 av den 18 september 2007
om åtgärder för återhämtning av beståndet av europeisk ål

www.notisum.se/KBVLag/OJ_L_2007_248_0017_0023_SV.pdf

 

Nationell ålförvaltningsplan

Planen bygger på fyra typer av åtgärder:

  • Inför förbud att fiska ål
  • Öka överlevnaden vid passage av vattenkraft
  • Fler stödutsättningar
  • Ökad kontroll

www.havochvatten.se/hav/fiske–fritid/arter/al.html

 

Ålens möjlighet till passage av kraftverk – En kunskapssammanställning för vattendrag prioriterade i den svenska ålförvaltningsplanen samt exempel från litteraturen

Elofisk

www.elforsk.se/Rapporter/?rid=12_37_

 

Art och habitats-direktivet

Rådets direktiv 92/43/EEG 21 maj 1992 om bevarandet av livsmiljöer samt vilda djur och växter.

Här finns information om EU:s art- och habitatdirektiv och hur det införlivats i svensk lagstiftning. Naturvårdsverket

www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Rattsinformation/Direktiv/EU-register—forfattningar-inom-miljobalkens-omrade/Natur/Art–och-habitatdirektivet/