Vattendomar

Vessige kraftverk dom M 3629-12

www.vebro.se/Nytt%20kraftverk/M3629-12.pdf

Länsstyrelsens överklagande av dom M3629-12 som inte fick fick prövningsrätt i Mark och miljööverdomstolen. MMÖD mål nr. M 2527-14 – Överklagande MMD-dom M 3629-12 Vessige Kraftverk – LST 535-2500-14

 

Naturvårdsverkets yttrande i mål M 1881-09, Landvattenåns kraftverk 2010

Argumentation för att miljöbalken ger stöd för Vattenmyndighetens föreskrifter om miljökvalitetsnormer NV_Yttrande_ang_status_av_MKN_vatten__fr_kraftverk_Kramfors_kn