Miljörätt vatten

Här kommer vi samla information om vatten.

Nissans vatten är beroende av verksamheter längs hela Nissan, skog, åker, industri och samhällen men även vattenkraften har stor inverkan.

Just nu är det ombyggnationen av Hylte damm, dammsäkerhetshöjande åtgärder och utrivningen av dammar i Rydö som är mest aktuellt.

Hylte damm

NF i Hylte har överklagat deldomen av Hylte kraftverk, hos Mark o Miljödomstolen. Se vår överklagan  NF Hylte dom Hylte damm och våran komplettering av överklagan NF Hylte dom Hylte damm kompletteringar
I deldomen prövas inte om kostnaderna för en faunapassage är rimlig för att uppnå en bättre ekologisk status på Nissan. I miljökonsekvensbeskrivningen med bilagor i ansökningarna från Statkraft finns däremot en beskrivning med.

Minimiflödet 0,3 m3/s förbi dammen till Nissans huvudfåra gäller fortfarande. Brukets kylvatten på  ca 0,6-0,7 m3/s tillkommer men det tas uppe vid dammen och släpps nedströms bruket.
Rebecca Nordenstam, miljöjurist på SNF, menar att EUs vattendirektiv skall tillämpas i vattendomar. Men det har gått trögt i Sverige så att även EU har klagomål. Vi måste bevaka alla mål om vad som står i de ursprungliga vattendomarna om kraven på fisk o faunapassager.  Vi bör strida även för de krav som finns i att sätta ut laxsmolt och ål.
Kammarkollegiet är den myndighet som skall tillvarata de allmännas intresse enligt Miljöbalken och det är även de som ger Havs o Vattenmyndigheten uppdrag.

Vatten o Miljödomstolen i Vänersborg förklarar att enligt praxis (äldre än vattendirektivet) så skiljer man på två saker i vattendomen.
A) Vattenflödet, vattennivåer och regleringar, detta är själva vattendomen, där skall detta vägas mot de störningar det åstadkommer som t.ex. fiskvandring.
B) Fysiskt arbete i vatten, utan förändringar i vattenflöden eller vattennivåer, här skall bara bedömas hur det kan påverka vattenmiljön under byggtiden. Hit hör säkerhetshöjande åtgärder på dammar som bara är en deldom i en äldre vattendom.

Länkar till miljödomen och ansökningshandlingar hittar du längst ner på sidan.

Läs mer under flikarna ”Vattendirektivet” ”Miljöbalken vattenkraft” ”Ny vattenlag” ”Vattendomar

Rydö dammar o kanal
Statkraft kommer att söka tillstånd för att riva dammar och kanal i Rydöbruk. Här verkar praxis vara att man bara bedömer den fysiska rivningen, deldom. Men krav på återställning av botten vid arbetsområdet brukar finnas med.

NF i Hylte har lämnat synpunkter efter samrådet. Se NF Hylte dammar i Rydö

Nytt samråd hölls 17/9 2015 där Statkraft presenterade förslag på 2 spegeldammar i Nissan och redovisade risken för översvämningar av Klubbån om den leds i sin ursprungliga åfåran.

NF i Hylte har lämnat synpunkter efter samrådet. Se NF Hylte dammar i Rydö 20151005

Länkar till samrådshandlingar hittar du längst ner på sidan.

Hur skall Nissan kunna nå god ekologisk status som EUs vattendirektiv kräver? När skall detta krav kunna ställas på vattenkraftsutövarna? Vi i Naturskyddsföreningen och andra intresserade måste kräva detta. Vi måste påverka politikerna för att ändra lagstiftningen. Förslaget på ny vattenlag som finns framme innehåller ett krav på att de tillstånd  som finns i dag som gäller på ”livstid” skall tas bort och att alla vattendomar skall prövas mot miljöbalken.

Hållbar vattenkraft i Nissan, Alfred Johnsson examensarbete Halmstads Högskola 2015-06-29. En förstudie och konsekvensutredning över förutsättningar för ökade vandringsmöjligheter med nya fiskvägar.  Hållbar vattenkraft i Nissan, hela examensarbetet

Christer Borg, Älvräddarnas ordförande
Tyvärr är det så att det finns rättspraxis via vägledande dom från Edforsens kraftverk (Ångermanälven) när det gäller säkerhetshöjande åtgärder, då behöver verksamhetsutövaren inte pröva hela anläggningen mot miljöbalken, och därmed faller kraven på fiskväg.
Däremot är det ju bra om vi kan sätta press på aktörer som Statkraft via t.ex. debattartiklar mm. Den frivilliga vägen är helt stängd, lita på mitt ord. EU kommissionen har framfört klagomål på hur vattendirektivet har implementerats i svensk lag. (se vattendirektivet)

Förslag på ny vattenlag hittar du under miljöbalken men läs gärna denna debattartikel först “ Ny lag behövs för vatten” är 4 artiklar från Sv Dagbladet 2013, för och emot ny lag.  Ny lag behövs för vatten

Handlingar och länkar

Deldom M1607-14, tillstånd för dammsäkerhetshöjande åtgärder Hylte kraftverk, Mark o Miljödomstolen i Vänersborg.  Hylte damm dom M1607-14

Ansökan från Statkraft, MKB och bilagor finns på Hylte kommuns hemsida, samhällsbyggnadsnämnden den 2014-10-07
www.hylte.se/kommunpolitik/kallelserochhandlingar/samhallsbyggnadsnamnden.4.5e630c89144f81df68c565.html

 

Samrådshandlingar från Statkraft om utrivning av dammar och kanal i Rydöbruk

Samråd 1  Samrådsunderlag Rydö FINALBilaga 1 Rydö samrådsunderlag offentligtBilaga 2 Rydö samrådsunderlag offentlig   Bilaga 3 till samrådsunderlag offentligt

Samråd 2 Rydö samrådsunderlag 2015

Samrådsyttrande Kammarkollegiet 15-09-01

 

Nissans vattenråd www.vattenorganisationer.se/nissansvr/

 

Trevlig läsning önskar

Anders Tullander