Miljöbalken vattenkraft

Miljöbalken 1998:808

Här är ett utdrag av §§ som har stor betydelse vid bedömning av vattenkraft

1 Kap. Miljöbalkens mål och tillämpningsområde
6 § I lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen finns föreskrifter om verkan av unionens fördrag och andra instrument samt unionens beslut. Lag (2011:322).

2 Kap. Allmänna hänsynsregler m.m.
Tillämpning och bevisbörda
1 § När frågor prövas om tillåtlighet, tillstånd, godkännande och dispens och när sådana villkor prövas som inte avser ersättning samt vid tillsyn enligt denna balk är alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skyldiga att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas. Detta gäller även den som har bedrivit verksamhet som kan antas ha orsakat skada eller olägenhet för miljön.
I detta kapitel avses med åtgärd en sådan åtgärd som inte är av försumbar betydelse i det enskilda fallet.
Rimlighetsavvägning
7 § Kraven i 2-5 §§ och 6 § första stycket gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. När det är fråga om en totalförsvarsverksamhet eller en åtgärd som behövs för totalförsvaret, ska vid avvägningen hänsyn tas även till detta förhållande.
Trots första stycket ska de krav ställas som behövs för att följa en miljökvalitetsnorm som avses i 5 kap. 2 § första stycket 1. Om det finns ett åtgärdsprogram som har fastställts för att följa normen, ska det vara vägledande för bedömningen av behovet.
Vid prövning av tillåtlighet, tillstånd, godkännande eller dispens för en verksamhet eller åtgärd som ger en ökad förorening eller störning och kan antas på ett inte obetydligt sätt bidra till att en miljökvalitetsnorm som avses i 5 kap. 2 § första stycket 1 inte följs, får verksamheten eller åtgärden vid avvägningen enligt första och andra styckena tillåtas om den
1. är förenlig med ett åtgärdsprogram som har fastställts för att följa normen,
2. förenas med villkor om att vidta eller bekosta kompenserande åtgärder som ökar möjligheterna att följa normen i en utsträckning som inte är obetydlig, eller
3. trots att den försvårar möjligheterna att följa miljökvalitetsnormen på kort sikt eller i ett litet geografiskt område, kan antas ge väsentligt ökade förutsättningar att följa normen på längre sikt eller i ett större geografiskt område. Lag (2010:882).

Ansvar för skadad miljö
8 § Alla som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som medfört skada eller olägenhet för miljön ansvarar till dess skadan eller olägenheten har upphört för att denna avhjälps i den omfattning det kan anses skäligt enligt 10 kap. I den mån det föreskrivs i denna balk kan i stället skyldighet att ersätta skadan eller olägenheten uppkomma.

5 Kap. Miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsförvaltning
Föreskrifter om miljökvalitet 1§ Ansvarsfördelning 2§ Miljökvalitetsnormer 3§ Kontroll
Åtgärdsprogram 4§ Ansvarsfördelning 5§ Beslut 6§ Omfattning 7§ Regeringens roll 8§ Myndigheternas åtgärder
Kontroll
Förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön 10§ Indelning i vattendistrikt 11§ Länsstyrelsen – Vattenmyndighet

6 Kap. Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag

11 Kap. Vattenverksamhet
8 § Den som vill bedriva en vattenverksamhet som kan skada fisket är skyldig att utan ersättning vidta och för framtiden underhålla behövliga anordningar för fiskens framkomst eller fiskets bestånd, släppa fram vatten för ändamålet samt iaktta de villkor eller förelägganden i övrigt som på grund av verksamheten kan behövas till skydd för fisket i det vatten som berörs av vattenverksamheten eller i angränsande vattenområde. Om nyttan av en ifrågasatt anordning eller ett villkor eller ett föreläggande inte skäligen kan anses motsvara den kostnad som verksamhetsutövaren därigenom skulle förorsakas, kan verksamhetsutövaren befrias från en sådan skyldighet.
Vad som i denna paragraf sägs om fisk skall gälla även vattenlevande blötdjur och vattenlevande kräftdjur.
Bestämmelser om särskilda fiskeavgifter som får bestämmas i stället för att det meddelas villkor eller förelägganden enligt första stycket finns i 6 kap. 5 § lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet. Lag (2005:571).

Källa: Miljöbalken
www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.HTM
Lag om ändring i miljöbalken SFS 2010:882 finns i ovanstående text

 

Förordning om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (2004:660)

Denna förordning gäller förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön enligt 5 kap. miljöbalken.

www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2004660-om-forva_sfs-2004-660/?bet=2004:660

Havs- och vattenmyndigheten

Havs- och vattenmyndigheten ska, såsom nationellt ansvarig för svensk havs-, vatten- och fiskeriförvaltning, arbeta för att miljömålen uppnås och samverka med andra parter. Arbetet utför vi i enlighet med de målsättningar för miljön och de krav på förvaltningen som anges i, eller följer av, lagar och förordningar, internationella konventioner och EU-direktiv, som Vattendirektivet, Ålförordningen och Art och habitatsdirektivet.

EU-direktiven har införts i svensk lag och de kvalitetskrav och skyddsåtgärder som behövs ska i huvudsak genomföras med stöd av miljöbalken.
www.havochvatten.se/hav/samordning–fakta/miljomal–direktiv.html
Läs mer genom att klicka på ”Vattendirektivet” så hittar du många bra dokument Vattenförvaltning Miljömål Forskning och Remisser (Remiss av Vägledning om kraftigt modifierade vatten KMV )

Kammarkollegiet

Kammarkollegiet för det allmännas talan i miljödomstolen. Vi tillvaratar miljöintressen och andra allmänna intressen enligt miljöbalken.  www.kammarkollegiet.se/rattsavdelningen/miljoratt/miljoratt klicka på Ramdirektiv för vatten.
“Kammarkollegiets uppgift är att ta fram strategier för att åtgärda vandringshinder, regleringar, vattenhushållningsfrågor och andra fysiska ingrepp som kan försämra vattnets ekologiska status.”
Kammarkollegiets strategi för genomförande av Vattenmyndighetens uppgifter gällande fysisk påverkan 2013
www.kammarkollegiet.se/sites/default/files/kammarkollegiets_strategi_131015.pdf