Vattendirektivet

Här försöker vi beskriva hur vattendirektivet har implementerats i svensk lag

EU skriver till regeringen 27/11 2014 och klagar på Sveriges brist på införande av Vattendirektivet i svensk lag.

Här skriver kommissionen
Artikel 4 Miljömål
”I artikel 4.1 fastställs bindande miljömål med tidskrifter avseende kvalitetskrav för vatten för olika typer av vattenförekomster som en medlemsstat är skyldig att uppfylla. I artikel 4.7 fastställs ett undantag från kraven i artikel 4.1, förutsatt att vissa särskilda villkor är uppfyllda. Det förefaller som om den svenska lagstiftningen inte kräver att villkoren i artikel 4.7 skall beaktas vid tillståndsprövning för vattenverksamhet.”………..
…………”I brist på sådan information anser kommissionen emellertid att artikel 4.1 och 4.7 inte har införlivats på ett korrekt sätt.”
Källa: EU generalsekretariatet, Kompletterande formell underrättelse – Överträdelse nummer 2007/2239
http://www.alvraddarna.se/assets/files/aktuellt/FU-2007-2239.pdf

Miljö och energidepartementets svar till EU kommissionen 27/1 2015

Här kan du läsa svaret Svar kompletterande FU 2015-01-27 slutlig

 

Så här står det i Vattendirektivet, 4.1 och 4.7

Artikel 4 Miljömål
1. Vid genomförande av de åtgärdsprogram som anges i
förvaltningsplanerna för avrinningsdistrikt skall medlemsstaterna

a) när det gäller ytvatten
i) genomföra alla åtgärder som är nödvändiga för att
förebygga en försämring av statusen i alla ytvattenförekomster,
om inte annat följer av tillämpningen av
punkterna 6 och 7 och utan att det påverkar tillämpningen
av punkt 8,
ii) skydda, förbättra och återställa alla ytvattenförekomster
om inte annat följer av tillämpningen av punkt iii när
det gäller konstgjorda och kraftigt modifierade vatten-
förekomster i syfte att uppnå en god ytvattenstatus
senast 15 år efter detta direktivs ikraftträdande i enlighet
med bestämmelserna i bilaga V, om inte annat
följer av tillämpningen av de förlängningar som beslutats
i enlighet med punkt 4 och av tillämpningen av
punkterna 5, 6 och 7 och utan att det påverkar
tillämpningen av punkt 8,
iii) skydda och förbättra alla konstgjorda och kraftigt
modifierade vattenförekomster i syfte att uppnå en god
ekologisk potential och en god kemisk ytvattenstatus
senast 15 år efter detta direktivs ikraftträdande i enlighet
med bestämmelserna i bilaga V, om inte annat följer
av tillämpningen av de förlängningar som beslutats
i enlighet med punkt 4 och av tillämpningen av punkterna
5, 6 och 7 och utan att det påverkar tillämpningen
av punkt 8,
iv) genomföra nödvändiga åtgärder i enlighet med artikel
16.1 och 16.8, i syfte att gradvis minska förorening
från prioriterade ämnen och för att utsläpp och spill av
prioriterade farliga ämnen skall upphöra eller stegvis
elimineras,
utan att det påverkar de relevanta internationella avtal som
avses i artikel 1 för de berörda parterna,

7. Medlemsstaterna gör sig inte skyldiga till överträdelse av
detta direktiv i följande fall:

– om god grundvattenstatus, god ekologisk status eller, i
förekommande fall, god ekologisk potential inte uppnås
eller försämring av statusen hos en yt- eller grundvatten-
förekomst inte förebyggs, och detta är en följd av nya modifieringar
i en ytvattenförekomsts fysiska karakteristika eller
förändringar i nivån hos grundvattenförekomster, eller
– om en försämring från hög status till god status hos en
ytvattenförekomst inte förebyggs och detta är en följd av
nya hållbara mänskliga utvecklingsverksamheter,

och om samtliga följande villkor är uppfyllda:
a) Alla genomförbara åtgärder vidtas för att mildra de negativa
konsekvenserna för vattenförekomstens status.
b) Skälen för ändringarna anges särskilt och förklaras i den
förvaltningsplan för avrinningsdistriktet som krävs enligt
artikel 13 och målen ses över vart sjätte år.
c) Skälen för dessa modifieringar eller förändringar är ett all-
mänintresse av större vikt, och/eller fördelarna för miljön
och samhället med att uppnå målen enligt punkt 1 upp-
väger inte fördelarna med de nya modifieringarna eller för-
ändringarna för människors hälsa, för vidmakthållandet av
människors säkerhet eller för en hållbar utveckling.
d) De nyttiga mål som dessa modifieringar eller förändringar
av vattenförekomsten skall medföra kan, av tekniska skäl
eller på grund av orimliga kostnader, inte uppnås på något
annat sätt som skulle vara ett betydligt bättre alternativ för
miljön.

Källa: Skydd och förvaltning av vatten (ramdirektivet för vatten) 2000/60/EG (svensk text)
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5c835afb-2ec6-4577-bdf8-756d3d694eeb.0011.02/DOC_1&format=PDF