Ny lag för vatten

Här hittar du förslagen på ny vattenlag och hur nuvarande lag fungerar

Läs först EUs kritik hur vattendirektivet blivit implementerat (se Vattendirektivet)

Läs även debattartiklarna från Sv.Dagbladet 2013 Ny lag behövs för vatten

Vattenverksamhetsutredningens slutbetänkande överlämnat till regeringen

www.regeringen.se/sb/d/18742/a/2417434

Här kan du läsa pressmeddelande och hela utredningen SOU 2015:35 I vått och torrt – förslag till ändrade vattenrättsliga regler.

Viktigast är att äldre vattendomar som saknar tidsbegränsning skall prövas på nytt mot Miljöbalken och även omprövas regelbundet som resten av all vår industriverksamhet gör idag.

Utredning om vattenverksamhet
Den 1 oktober lämnade Vattenverksamhetsutredningen (Dir. 2012:29) ett delbetänkande på uppdrag av regeringen, ”Ny tid ny prövning – förslag till ändrade vattenrättsliga regler” (SOU 2013:69). Detta betänkande lägger grunden till en modern lagstiftning för landets strömvatten.www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Statens-offentliga-utredningar/Ny-tid-ny-provning—forslag-_H1B369/

Nordisk miljörättslig tidskrift

Här diskuteras miljöjuridik, NMT 2014-2 har flera artiklar om vatten www.nordiskmiljoratt.se/

Här finns en artikel sid 61-94 ”Miljökvalitetskrav eller miljökvalitetsnormer?” som är en utvärdering av hur Vattendirektivet har blivit implementerat i Miljöbalken. Slutsatsen är att det är alldeles för oklart i Miljöbalken hur kraven på miljömål skall tolkas. Miljökvalitetskrav eller miljökvalitetsnormer?

Här hittar man många hänvisningar till domar både i Sverige och i EU domstolen.

Även artikeln sid 95-99 om ”Urminnes hävd och vattenrätt – några synpunkter” beskriver uppkomsten av våra vattenlagar och hur man har bedömt skillnaden om man har absolut rätt, eller om rätten begränsar sig till att bedriva verksamheten men att att man måste ta hänsyn till tredje part och miljön.

På sid 101-119 kan du läsa ”Tradition och förnyelse på vattenrättens område – Om mötet mellan gamla tillståndsregimer och moderna miljökrav”