Snokamosse 6 juni

Vi tar oss ut på den nästan orörda mossen med snöskor. Mossen är av riksintresse för naturvård. Medtag fika och ombyte. Måndag 6/6 kl 9-12, samling vid sågen vid Spångbron på vägen mot Mjälahult. Anmälan till Lisa Rimestad 0709 935 142 Läs debattartiklar om mossen Snokamossen debatt HP maj 2022   Tisdagen den 21 juni […]

Läs mer

Hylte damm, kretsen överklagar

Kretsen har överklagat Mark och Miljödomstolens dom som gäller Hylte damm. Statkraft som skall göra förstärkningsarbeten på dammarna har lämnat in ansökan om detta. Efter synpunkter från Hylte kommun, Länsstyrelsen och Kammarkollegiet att Statkraft skall utreda möjligheten till en fauna passage förbi dammen finns en sådan beskrivning med i deras miljökonsekvensbeskrivning som ingår i ansökan.  […]

Läs mer