Skogsdikning

Skogsmarken renar vårt vatten

Hur vi sköter skogen påverkar direkt eller indirekt kvaliteten på vårt dricksvatten och livet i vattnet.

Grundvatten

Ytvatten

Humus och slam

Kvicksilver

Körskador

Skyddszon

Minimera miljöriskerna vid rensning av skogsdikning

Vid dikesrensning ökar slamtransporten. Grumling av vatten och sedimentation på bottnarna kan förstöra reproduktionsmöjligheterna för fisk och miljön för andra bottenlevande organismer. Slammet kan också föra med sig giftiga tungmetaller som kvicksilver men även fosfor som orsakar igenväxning av sjöar och vattendrag.

För att minimera slamtransporten vid rensningar bör ett orört översilningsområde /skyddszon lämnas mot sjöar och naturliga vattendrag. Ett annat sätt är att anlägga slamgropar, där vattnet stannar upp och slammet hinner sedimentera. Dessa placeras med fördel nära väg där de lättare kan tömmas.

Vad säger lagen

Ny skogsdiken är i princip förbjudna. Endast skyddsdikning, vägdiken och dikesrensning är tillåtet.

Vid rensning av skogsdiken för att bibehålla vattnets djup och läge som det var efter den ursprungliga dikningen. Skogsstyrelsen har bedömt att dikesrensning normalt är samrådspliktig åtgärd, eftersom den i de flesta fall kan komma att väsentligt ändra naturmiljön (12 kap. 6§ miljöbalken). Anmälan om samråd skall anmälas till Skogsstyrelsen minst 6 veckor innan dikesrensning.

Om fisket nedströms diket kan skadas måste anmälan göras till Länsstyrelsen (11 Kap. 15§ miljöbalken). Om igenväxning och återförsumpning resulterat i att dikets funktion har upphört och ett nytt naturtillstånd uppstått jämfört med med förhållanden  efter den ursprungliga dikningen måste en ansökan om tillstånd för markavvattning göras hos Länsstyrelsen (11 Kap. 13§ miljöbalken)

Om en granne berörs måste denne underrättas innan arbetet påbörjas (11 Kap. 15§ miljöbalken).

Den 1 mars 2014 reviderades föreskrifter och allmänna råd till 30§ skogsvårdslagen. Vattnet har fått ett starkare skydd än tidigare och hänsyn ska tas till vattenkvalitet såväl som till arter och kulturlämningar. Råd har blivit krav t.ex. vid passage över vatten får inte vandringshinder för fisk bildas och dikningsåtgärder får inte orsaka skadliga slamtransport till sjö eller vattendrag.

Källa: Rensning av skogsdiken 2010 och Din skog allas vatten 2014, Skogsstyrelsen

 

Levande skogsvatten

WWF har samlat intressant information om skogens vatten.

WWF:s verktygslåda för god vattenhänsyn i skogen.

www.wwf.se/vrt-arbete/vtmarkerstvatten/1129173-levande-skogsvatten

Forskningsrapport om skogsdiken

Första svenska forskningsrapporten som undersöker skogsdikenas miljöpåverkan. Undersökningar har gjorts i bl.a. gjorts i Unnaryd.

DiVa – Dikesrensningens effekter på vattenföring, vattenkemi och bottenfauna i skogsekosystem 2013, IVL Svenska Miljöinstitutet.

Du kan ladda ner hela rapporten här: www.ivl.se/download/18.348801b413ce8a7ccc5c7f/1362653146592/B2072DiVa+rapport.pdf